Brede School Essegem

logo Bres

Brede school Essegem (Bres) is een samenwerkingsverband tussen alle actoren in de brede leer- en leefomgeving van de kinderen die schoollopen in de wijk Essegem (Vande Borneschool, Sint-Michielsschool en Sint-Pieterscollege (vestiging Leopold I))

Doelstellingen

Bres wil dat elk kind van deze drie partnerscholen kan evolueren naar een volgende fase van ontwikkeling zodat op het einde van de bredeschoolrit al deze kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige jongvolwassenen en sociaal-maatschappelijk betrokken burgers.

Bres zal dit verwezenlijken via een structureel samenwerkingsverband tussen de kernactoren die werken aan laagdrempelige projecten, met een duurzaam karakter, rond ouderbetrokkenheid, taal en de talenten van elk kind, met extra aandacht voor kansarme* groepen.

* kansarmoede: een duurzame toestand waarbij men niet alle kansen krijgt om zichzelf te ontplooien door het gebrek aan voldoende sociaal, cultureel of economisch kapitaal.

Meer info vind je op www.bredeschoolbrussel.be/bres

Contact: shoebeek@jette.irisnet.be